Protestantse Gemeente te Wolvega
Informatie over de Kerk op de hoogteInformatie over de Ichtuskerk


Kerk op de Hoogte
en
Ichtuskerk

Herfst PKN Nederland
Oost-Europa
Verslag bezoek Brzotín aan Wolvega, mei 2009


Bezoek Heni en Robert Mudi samen met Szilard en Laszlo uit Brzotín
Zaterdag 16 mei zijn Ds. Heni en Ds. Robert Mudi, samen met Laszlo (een advocaat die het Eben Haëzerhuis helpt) en Szilard (een "rentmeester" in de bosbouw, die zorgt voor hout voor dit huis) na een rit van 18 uur in de namiddag in Wolvega aangekomen. In hun gastgezinnen (familie Dijkstra en Rozeboom) was er tijd voor een maaltijd en ontmoeting waarna vroeg het bed werd opgezocht.
De zondagochtend hebben zij de verteldienst bijgewoond en waren daardoor bijzonder geraakt: zo veel mensen, zo veel vreugde. Het heeft hun aangemoedigd om naast de traditionele diensten te zoeken naar nieuwe wegen om daarmee ook de rand- en buitenkerkelijken te bereiken. Bij de familie Jonkers hebben de gasten heerlijk gegeten. De zondagmiddag hebben wij de mooie tuin van de familie Dijkstra bezichtigd, waarna de boerderij van de familie Samson bezocht is.
In de avonddienst in de Kerk op de Hoogte gingen zij beiden voor met elk een bijzonder indrukwekkende, persoonlijke en krachtige boodschap. Er was voor de gezamenlijke kerkgemeenschappen een prachtig kleed voor de avondmaalstafel als geschenk met als tekst uit Matteüs 23: 8
Jullie zijn elkaars broeders en zusters
Het is werkelijk de inspiratie van Gods Heilige Geest geweest waardoor er deze avond in de goed bezochte dienst een dringend pleidooi klonk tot eenheid. Robert wist niet zo veel van onze eenwording en dat dan deze preek in deze tijd klonk is voor ons een spiegel en een impuls om met vaart en geloof de fusie te meer voort te zetten en tot daadwerkelijke eenheid te voltooien. Na de dienst is er gezellig koffie gedronken met verrukkelijke koek van onze gasten.
De maandag hebben wij onze gasten het mooie Friesland getoond: Afsluitdijk om de zee te proeven, Harlingen en Hindeloopen. Zij hebben genoten! De avond was er een gezellige barbecue met de groep van de werkvakantie alsmede leden van de Oost Europa Commissie.
Dinsdagochtend hebben twee mensen van de gezamenlijke diaconieën en ondergetekende samen met ds. Robert gesproken over de voortzetting en afronding van het project. De diaconieën blijken uit hun fondsen nog een royaal bedrag beschikbaar te hebben, vermeerderd met de schoenen- inpak- acties en de Koninginnedag-verkoop en enige grote giften. Dit bedrag is toereikend om direct een kleine aannemer in de arm te nemen, die het deel van het gezinsvervangend kinderhuis liefst met de herfst af zal ronden, opdat dit zo spoedig mogelijk in gebruik kan worden genomen. Daartoe zal waarschijnlijk te zijner tijd een hiertoe zeer geschikt echtpaar daar komen wonen voor de opvang en begeleiding van 6 weeskinderen met liefde. Dat zal geheel gefinancierd worden door de overheid volgens de geldende subsidieregels. Onze hulp sterkt zich dus uit tot opbouw van het huis en mogelijk deels de inrichting. Mogelijk zal een groep vakmensen uit ons midden nog een stukje werk gaan doen daar. Zelf hebben de mensen daar ook sponsors gevonden en zij doen ook zelf allerlei werkzaamheden voor het huis en de omliggende tuin.
De kerkgemeenschap daar is echter heel klein. Daarom zullen we wel verbonden blijven met dit project, met name om morele steun en met name onze gebeden. Die zijn ook nog steeds nodig wegens het transformatorstation dat nog altijd op de zelfde verkeerde plaats staat. Eerder waren er toezeggingen van de burgemeester om de kosten grotendeels voor de rekening te nemen, maar die beloften zijn naar ons nu gebleken is, schone schijn geweest in het zicht van een mogelijke herverkiezing van zijn persoon (hij is niet herkozen). Nu hebben wij iemand uit ons midden bereid gevonden om in Brussel bij de Europese Unie te lobbyen. Wij hopen en bidden dat dit zal resulteren in een dringend appel (en mogelijk zelfs subsidie) op de regionale en plaatselijke overheid alsmede de elektriciteitsmaatschappij. Immers: onder verantwoording van de toenmalige socialistische regering is in de eerste plaats het gebouw van de kerk afgepakt en vervolgens is het trafostation daar geplaatst op een meter afstand van de muur. In deplorabele toestand heeft de kerk eindelijk het gebouw terug gekregen met daarbij een station dat er uiteraard niet staan mag. Wij vinden: "de vervuiler betaalt". Bidt u met ons mee?

P. Rozeboom

Korte samenvatting preek ds. Heni Mudi (Genesis 27:38-39)
Dit gaat over de zegen aan Esau, nadat Jakob de grote zegen van hem heeft gestolen. Met list en bedrog heeft Jakob eindelijk gekregen wat hij al zo lang wilde. Ten koste van zijn broer ....
Komt het ook voor je bekend voor? We strijden, vechten voor heel wat zaken! Hoe groot is de prijs daarvoor? Over hoe vele mensen, gevoelens moest je gaan?
Een grote prijs: ten koste van je gezin, je kinderen, je collega? Jakob is voor een moment blij. En ook Isaak. Maar in de volgende minuut zweeft het tentzeil en komt Esau binnen vol met hoop. En op dat moment bezwijkt het precies uitgewerkte bedrogstelsel van Rebekka en Jakob. Dan bezwijkt Isaak helemaal die op een snode manier bij de neus is genomen en die zich tot het eind toe in zijn handen heeft gewreven, dat hij God te slim af kon zijn, dat het niet Esau was maar Jakob.. .
En nu bezwijkt Esau. Die Gods genadevolle geschenk tot nu toe licht heeft opgevat. Au! Wat een bekende, menselijke eigenschap is dat! Iets vanzelfsprekends, of juist iets wat je in een ander misprees: plotseling wordt in de kentering van tijden dat ene van een andere waarde! Zou het niet beter zijn in de ander in plaats van het slechte het goede te zien?
En nu komt aan uiteindelijk het meest aangrijpende van de hele geschiedenis: voor de zelfverzekerde Esau betekende de zegen niets voor hem, maar nu beseft hij, zonder zegen heeft hij niets.
"Zegen ook mij." Heel wat angst, wanhoop, twijfel, smeken zit in deze enkele zin! Als jij me niet zegent, zal ik een arme mens zijn! En dan spreekt de berouwvolle Isaak: "Ver van de vette grond zul je wonen, ver van de hemelse dauw."
Ik (zo zegt Heni) heb een zeer bijzonder verband met deze ik-zuchtige, roodharige Esau. Omdat zijn zegen ook mijn zegen is. Met deze geliefde zegen begon mijn leven toen 31 jaren geleden mijn vader mij had gedoopt en met dit Woord gezegend. Waroom hij dit Woord heeft gekozen? Hij kon het niet uitleggen later en gaf zelfs aan dat een andere keuze beter was geweest. Ik zat er mee: waarom zo’n woord en waarom bij anderen zoveel meer liefde en zegen? Wat ben ik dan?
En dan op een mooie bedauwde zomermorgen heeft mijn geliefde Heer mij wakker gemaakt. Hij heeft mij, volwassene mens in onze mooie grote tuin laten zitten. Kijk om je heen - zei Hij. - Wat zie je? Wat ik gezien heb? Als kleine, nietige edelstenen fonkelden de dauwdruppeltjes op iedere grasspriet, en als ik ze aanraakte werd mijn hand helemaal nat. Toen begreep ik wat een schat de dauw is: ze is ieder morgen ZEKER op de grassprieten. Soms als dauw, soms als rijp of rijm, maar ze ie overal. En misschien, ja zeker is een weldadige regen rijkelijker. Maar die komt plotseling, het regent veel. De dauw is weinig maar voortdurend. Zonder dauw is geen morgen! Zonder regen kunnen ook weken voorbijgaan ... gezegend is dus de dauw. En deze zegen is schat.
Omdat het genoeg is. Ze vloeit misschien niet over, maar er komt ieder dag genoeg, zo ik niet dorst.
Dat zie ik in de zegen van God.
Misschien voel je je zwak, misschien wil je graag meer. Maar Gods zegen komt ook vandaag en ook morgen. Hij geeft voor ieder dag waarmee je de dag kan meemaken, waarmee je Zijn kracht krijgt, de zegen voor ieder dag. Omdat Hij je nooit vergeet!

Korte samenvatting preek ds. Robert Mudi over Handelingen 3: 1 - 10.
Dit is het verhaal waarin Petrus en Johannes, onderweg naar de tempel om te bidden, op een verlamde bedelaar stuiten. Ze zeggen hem omhoog te kijken en zeggen dat zij zilver noch goud hebben, maar in de naam van Jezus op te staan.
Wie dat zijn, Petrus en Johannes? Ze hebben elk hun verleden om mee in het reine te komen. Daarbij zien we met name op Petrus, die wel als Rots van de Kerk is aangewezen, maar driemaal Zijn Heiland verloochend heeft.
Er is een band met deze discipelen en ons, evenzeer als er een band is met ons vanuit Brzotín en Wolvega. Tegenover het wij en de ander denken, tegenover alle culturele verschillend alsmede taal verschillen is er een onverbrekelijke band van liefde in Christus. Laten we zien op wat ons één maakt en niet op wat ons scheidt.
Petrus en Johannes gingen om te bidden naar de tempel. Dat kunnen wij ook doen: naar een kerk weliswaar. Prachtig is het in de kerk te komen. Om de traditie, om iedere steen en elke versiering die iets vertelt vanuit het verleden. Maar ook om de toren die omhoog wijst. En dat is het wat we moeten doen: omhoog zien. Petrus en Johannes vroegen de bedelaar omhoog te zien. Weet je dat de Bijbel ons duidelijk maakt dat alle hulp van Boven komt?
Toen wij begonnen aan het project van het weeshuis in Brzotín hadden we echt helemaal niets anders dan omhoog kijken. We hadden echt geen geld of wat ook, we konden alleen maar bidden ons tot God wenden.
Kijken wij omhoog?
Het is Jezus, die ons kan helen, kan redden, een andere koers in het leven geven.
Petrus zei tegen de verlamde man; Ik heb geen zilver of goud, maar wat ik heb geef ik je: In de naam van Jezus sta op. Om dat te zeggen tegenover vele getuigen! Als de man nu was opgestaan en was gevallen! Maar Petrus gelooft en houdt vast aan dit geloof. Het wonder gebeurt.
Daar komt het dus op aan: dit ene vasthouden en al het andere loslaten. Een geloofsgemeenschap zijn, een kerkelijke gemeente zijn, geloven in groei en opstanding. Geloven in de eenheid met elkaar.

Vacatures!Laatste fotoalbums
Sponsorschaatsen


In actie met elkaar
Copyright 2014 Aantal bezoekers Webmaster@pkn-wolvega.nl